انجمن نوین علم آفتاب در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ با موضوعیت علمی توسط وزارت کشور به تایید و تصویب رسید. این انجمن در راستای انجام رسالت علمی و فرهنگی خود با جذب افراد متخصص و علاقه مند در عرصه بستر سازی علوم نوین و با هدف استعدادیابی ، پرورش استعدادها و برقراری ارتباط مابین جامعه نخبگانی در سراسر میهن اسلامی ، انجام فعالیت می­کند. امید است با یاری همه شما عزیزان بتوانیم به این اهداف جامه ی عمل بپوشانیم.